Choose language

S.Varasius "Vilija" 26x33 cm, 1928

Current Bid: 650 EURAuction started: 16 Jan, 2018 - 17:40:04 GMT + 0
Auction ends: 23 Jan, 2018 - 17:40:04 GMT + 0
Auction ID: 3624


  • WATCH
  • QUESTION?

Current Bid: 650 EUR

Place Your Bid Here:


Minimum bid: 650 EUR


Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
2 days, 15 hours
(23 Jan, 2018 - 17:40:04)

Seller location: Lithuania

Payment methods: PayPal, Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction


This item has been viewed 268 times
Auction ID: 3624

powered by
logo

Item description

 S.Varasius "Vilija" aliejus, kartonas, 26x33 cm, 1928 m. 
Parasas: AD"SV"

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1008023

Pradine kaina: 650€*

Zingsnis: 150€

Verte: 3500€-4600€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Steponas Varašius(1894 - 1982).
Steponas Varašius priklauso tai ietuvi? dailinink? kartai, kuri savo k?ryb? subrandino ir pasiek? geriaust? laim?jim? tarpukaryje, nepriklausomos Lietuvos laikais. Dailininko darbuose vyrauja realistin?s dail?s tradicijos; jam labiau imponavo klasikinis menas nei modernioji Europos dail? ir muzika. Varašius buvo puikus pieš?jas, senosios tapybos šedevr? kopijuotojas, restauratorius. Suk?r? apie 1000 brandžiausi? piešini?, kuri? dauguma saugoma Vilniaus universiteto mokslin?je bibliotekoje. Literat?ros ir meno archyve, Lietuvos muziejuose. Vertingiausiems darbams - prieškario piešiniams, tapybos portretams ir peizažams - b?dingas stiprus piešinys, nuotaikingas psichologinis vaizdas. Ikikarin? Varašiaus k?ryb? galima apib?dinti kaip kopim? tobulyb?n, kuomet dailininko subjektyvus reg?jimas tapo k?rybos esme.
Sovietme?iu, paverstas totalitarizmo sistemos sraigteliu, Varašius kaip ir jo bendraamžiai dailininkai Ignas Piš?ikas, Jonas Vaitys nesiverž? prieš srov?, nepaj?g? atmesti socialistinio realizmo prisitaikymo taisykli?. Gal d?l to k?rybos ugnis išbl?so, tapybinis m?stymas ?m? kartotis ir silpti... Greta tapybos, literat?rini? pom?gi? (k?r? eil?raš?ius, raš? publicistinius straipsnius, vert? iš pranc?z?, lenk? kalb?) nuolat nemažai laiko skyr? muzikinei k?rybai.
1920 – 1924 m. mok?si Kauno meno mokykloje ir j? baig? su pagyrimu, tapybos mokytojas J. Vienožinskis. 1924 – 1937 m. šešerius metus su pertraukomis studijavo Paryžiaus, Romos, Florencijos meno mokyklose, priva?iose dail?s studijose. S. Varašius nuo 1926 m. dalyvavo daugelyje Lietuvoje rengiam? parod?. 1927 m. Kaune su K. Šimoniu sureng? pla?i? savo k?rini? parod? kuri buvo palankiai ?vertinta to meto spaudoje. 1930m. sureng? individualias parodas Kaune, Marijampol?je , Vilkaviškyje. Po karo 1945 – 1948 m. studijavo Kauno konservatorijoje, nuo 1955 m. laisvas meninkas. 1979 m. Kaune buvo surengta jubiliejin? paroda skirta dailininko 85 – me?iui.Country: Lithuania (01115)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 650 EUR
Auction started: 16 Jan, 2018 - 17:40:04
Auction ends: 23 Jan, 2018 - 17:40:04
Auction ID: 3624