Auctionamigo.com RSS: Listings posted by Murariart https://www.auctionamigo.com/ Auctionamigo.com Copyright Auctionamigo.com. https://www.auctionamigo.com/ <![CDATA[S.Varasius "Vilija" 26x33 cm, 1928 - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3624 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3624  S.Varasius "Vilija" aliejus, kartonas, 26x33 cm, 1928 m. 
Parasas: AD"SV"

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1008023

Pradine kaina: 650€*

Zingsnis: 150€

Verte: 3500€-4600€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Steponas Varašius(1894 - 1982).
Steponas Varašius priklauso tai ietuvi? dailinink? kartai, kuri savo k?ryb? subrandino ir pasiek? geriaust? laim?jim? tarpukaryje, nepriklausomos Lietuvos laikais. Dailininko darbuose vyrauja realistin?s dail?s tradicijos; jam labiau imponavo klasikinis menas nei modernioji Europos dail? ir muzika. Varašius buvo puikus pieš?jas, senosios tapybos šedevr? kopijuotojas, restauratorius. Suk?r? apie 1000 brandžiausi? piešini?, kuri? dauguma saugoma Vilniaus universiteto mokslin?je bibliotekoje. Literat?ros ir meno archyve, Lietuvos muziejuose. Vertingiausiems darbams - prieškario piešiniams, tapybos portretams ir peizažams - b?dingas stiprus piešinys, nuotaikingas psichologinis vaizdas. Ikikarin? Varašiaus k?ryb? galima apib?dinti kaip kopim? tobulyb?n, kuomet dailininko subjektyvus reg?jimas tapo k?rybos esme.
Sovietme?iu, paverstas totalitarizmo sistemos sraigteliu, Varašius kaip ir jo bendraamžiai dailininkai Ignas Piš?ikas, Jonas Vaitys nesiverž? prieš srov?, nepaj?g? atmesti socialistinio realizmo prisitaikymo taisykli?. Gal d?l to k?rybos ugnis išbl?so, tapybinis m?stymas ?m? kartotis ir silpti... Greta tapybos, literat?rini? pom?gi? (k?r? eil?raš?ius, raš? publicistinius straipsnius, vert? iš pranc?z?, lenk? kalb?) nuolat nemažai laiko skyr? muzikinei k?rybai.
1920 – 1924 m. mok?si Kauno meno mokykloje ir j? baig? su pagyrimu, tapybos mokytojas J. Vienožinskis. 1924 – 1937 m. šešerius metus su pertraukomis studijavo Paryžiaus, Romos, Florencijos meno mokyklose, priva?iose dail?s studijose. S. Varašius nuo 1926 m. dalyvavo daugelyje Lietuvoje rengiam? parod?. 1927 m. Kaune su K. Šimoniu sureng? pla?i? savo k?rini? parod? kuri buvo palankiai ?vertinta to meto spaudoje. 1930m. sureng? individualias parodas Kaune, Marijampol?je , Vilkaviškyje. Po karo 1945 – 1948 m. studijavo Kauno konservatorijoje, nuo 1955 m. laisvas meninkas. 1979 m. Kaune buvo surengta jubiliejin? paroda skirta dailininko 85 – me?iui.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:40:03-00:00
<![CDATA[T. Valaitis "Moteris" apie 1970m. - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3625 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3625 T. Valaitis "Moteris" tonuotas gipsas, aukstis:175cm, apie 1970m.

Pradine kaina: 650€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:
Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)
http://valaitis.info/VAL_biograf_bibliograf.pdf


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:40:03-00:00
<![CDATA[V. Ignas "Senoje zemaiciu koplycioje" 1962 - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3626 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3626 Autorius: Vytautas Ignas
Pavadinimas: Senoje zemaiciu koplycioje
Metai: 1962
Atl. technika: linoraizinys
Dydys: 61x44cm

Darbas reprodukuotas kataloge

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=923460

Pradine kaina: 200€*

Zingsnis: 100€

Verte: 950€-1500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Autorius: Ignas, Vytautas
Gimimo data: 1924
Gimimo vieta: Za?išos pv., Raseini? vls., Raseini? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2009
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, grafikas, vitražistas. Gim? 1924 05 16 Zacišos k., Raseini? apskr. 1941–1943 studijavo tapyb? Vilniaus dail?s akademijoje pas Justin? Vienožinsk?, piešim? – pas Antan? Gudait? ir Liud? Vilim?. 1944 pasitrauk? ? Vokietij?. 1946–1948 mok?si Dail?s ir amat? mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge: tapybos – pas Viktor? Vizgird?, Adolf? Valešk?, piešimo – pas Vytaut? Kazimier? Jonyn?, Vytaut? Kasiul?. 1949 grafikos mok?si pas Telesfor? Vali?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1949. 1950 emigravo ? JAV. Nuo 1972 gyveno Ašforde (Konektikuto valstija). Dirbo Albino Elskaus, Adolfo Valeškos ir kitose vitražo dirbtuv?se ?ikagoje ir Klyvlende. 1970-1972, gyvendamas Niujorke, d?st? knyg? men?, grafik? ir dizain? Ketn-Rouzo (Catan-Rose) meno institutete. 
Nutap? paveiksl?, suk?r? estamp? (daugiausia medžio raižinio ir linoraižinio technika), vitraž? projekt?, iliustravo knyg?. 
K?riniuose yra lietuvi? tautosakos, religini?, etnografini? motyv?. 5–6 dešimtme?io tapyba tamsi? spalv?, ekspresionistin?, ni?ri, dramatiška, v?lesn? – šviesaus, ryškaus kolorito, poetiška, metaforiška. Grafika ornamentiškesn?. 
2006 gr?žo ? Lietuv?, gyveno Vilniuje. Mir? 2009 02 18 Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996; „Visuotin? lietuvi? enciklopedija“ (V., 2005, t. 7, p. 747)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:40:03-00:00
<![CDATA[P. Aleksandravicius "M. K. Ciurlionio portretas" - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3619 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3619 P. Aleksandravicius "M. K. Ciurlionio portretas" bronza, marmuras, h28cm.

Tai yra pirminis variantas Ciurlionio paminklui Druskininkuose. Nebuvo tirazuotas!!!!

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&id=1269339&lang=LT

Pradine kaina: 600€*

Zingsnis: 250€

Verte: 3300€-3800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Autorius: Aleksandravi?ius, Petras 
Gimimo data: 1906
Gimimo vieta: Vart? k., Krosnos vls., Marijampol?s apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 1997
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? skulptorius, akvarelininkas. Gim? 1906 10 21 Vart? k., Krosnos vls., Marijampol?s apskr. 1933 baig? Kauno meno mokykl?, skulpt?ros studij?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1935. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1935. K?r? portretus, reljefus, maž?j? plastik?, paminklus, liejo akvareles. Gyveno Vilniuje. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1954), LTSR liaudies dailininkas (1956), TSRS valstybin?s premijos laureatas (1951). Mir? 1997 12 25 Vilniuje.
Biografijos šaltinis: Lietuvi? skulpt?ra 1940-1990 Lietuvos dail?s muziejaus rinkiniuose, katalogas, 1998


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:15:03-00:00
<![CDATA[R. Jankauskas/Kampas "Dianos portretas" iki 1985m. - 450]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3620 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3620  

R. Jankauskas/Kampas "Dianos portretas" kartonas, aliejus, iki 1985m.

Pradine kaina: 450€

Zingsnis: 100€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Kampas, Jankauskas Rimvidas (1957-1993)

Rimvidas Jankauskas (Kampas) studijavo tapyb? Lietuvos valstybiniame dail?s institute, kur? baig? 1987 m., nuo 1989 m. jame d?st?. Sureng? personalini? parod? Kauno paveiksl? galerijoje (1988, 1991, 1993), Frankfurte prie Maino (1993), ŠMC Vilniuje (1994), dalyvavo aštuoniose reikšmingesn?se grupin?se parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininko k?rybos laikotarpis buvo trumpas, tik šešeri metai, ta?iau jo k?ryba paliko ryšk? p?dsak? Lietuvos tapyboje ir šiuo metu jis yra laikomas vienu iš žymiausi? neoekspresionistin?s krypties meninink? Lietuvoje.

Šio menininko k?ryb? galima priskirti ekspresyviajam abstrakcionizmui, dauguma Kampo darb? yra abstrakt?s. R. Jankausko-Kampo darbai drastiškai laisvi, grubiai impulsyv?s, jo drob?s pulsuoja pot?piais, ryškiomis spalvomis. Nevaržom? spalving? pot?pi? gestams tenka ypa? reikšmingas vaidmuo - jie kuria pasakojim?, nuotaik? ir ritm? - kuo dailininko k?ryba ir išsiskiria lietuvi? koloristin?s tapybos kontekste, nes kontrastingos spalvos ir j? dinamika tampa svarbiausiomis priemon?mis bendrai atmosferai paveiksluose sukurti. „Vienose drob?se pot?piai plat?s, tvirti, žymi kompaktiškus siluetus, kitose - nervingi, chaotiški, besisukantys koncertiniais ratais ir sunarplioti. Kiekviename paveiksle nesulaikomas jud?jimas, pulsavimas. J? vitališkumas beveik agresyvus, bet ne gr?smingas. Kampas ne baugina, o perteikia energij?“ (1, p. 62).

(1) Raminta Jur?nait?, „Rimvidas Jankauskas (Kampas)“ // „100 šiuolaikini? Lietuvos dailinink?“. Vilnius, 2000.

Modernistin? dailinink? grup? „Angis“, kuri? 1990 m. ?k?r? tapytojas Jonas Gasi?nas, jungia neoekspresionizmo krypties tapytojus. Grup?s branduol? daugumoje sudar? kaunie?iai (iš viso 13 nari?), tuo metu besimok? ar d?st? Kauno Stepo Žuko taikomosios dail?s technikume. „Angis“ aktyviai oponavo Lietuvoje pla?iai paplitusiai kamerinei tapybai, ryžtingai keit? ir tuo pa?iu papild? lietuviškojo ekspresionizmo tradicij? neoekspresionistine. Šiai grupei priklaus? ir Rimvidas Jankauskas (Kampas).

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:15:03-00:00
<![CDATA[S.Eidrigevicius "Dream" 1976 - 400]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3622 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3622 S.Eidrigevicius "Dream" aliejus, drobe, 40x40cm, 1976.

LDM turi analogiska darba: 

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1042283

Pradine kaina 400€

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Autorius:Eidrigevi?ius, Stasys

Gimimo data: 1949

Gimimo vieta: Mediniški? k., Mediniški? apyl., Rozalimo vls., Radviliškio apskr., 1949 m. padalinimas, Lietuva

Dailininkas, tapytojas, grafikas, knyg? iliustratorius. Gim? 1949 07 Mediniški? k., Panev?žio apskr. 1973 baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, dail?s pedagogik?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1973. Nuo 1980 gyvena Lenkijoje. Lietuvos Nacionalin?s kult?ros ir meno premijos laureatas (2001). Vilniaus dail?s akademijos garb?s daktaras (2009).

Biografijos šaltinis: pagal: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:15:03-00:00
<![CDATA[Nezinomas autorius "Upelis" 29x40cm, 1950-60m. - 100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3430 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3430 Nezinomas autorius "Upelis" kartonas, aliejus, 29x40cm, 1950-60m.

Parasas AK: MK

Uzrasas nugaroje: Dzukija. Uciekos kaimas

 

Pradine kaina: 100€*

Zingsnis: 100€

Verte: 400€-800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T17:15:03-00:00
<![CDATA[L. Katinas "Meistras su mokyniu" 1965m. - 1,250]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3617 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3617 L. Katinas "Meistras su mokyniu" drobe, aliejus, 145x113cm, 1965m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=956636

Pradine kaina 1250€

Zingsnis: 150€

Verte: 5000€-8500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Autorius: Katinas, Leonas

Gimimo data: 1907

Gimimo vieta: Ampolio vs., Spit?n? apyl., Utenos r., 1959 suskirstymas, Lietuva
Mirties data: 1984
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1907 09 06 Ampolio viens?dyje, Utenos apskr., mir? 1984 02 18 Vilniuje. 1933-1935 m. mok?si Kauno meno mokykloje. 1948 m. baig? Vilniaus valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1940 m. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1967).
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T16:35:03-00:00
<![CDATA[L. Riback "Aktas" 45x29cm, iki 1950m. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3618 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3618 L. Riback "Aktas" 45x29cm, popierius, sangina, iki 1950m. 
Parasas: AD "Louis Ryback"

Pradine kaina: 600€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1300€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Louis_Leon_Ribak


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T16:35:03-00:00
<![CDATA[B. ir W.Roginski "Mazo zvejybos laivo igula" 100x200cm, iki - 500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3559 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3559 B. ir W.Roginski  "Mazo zvejybos laivo igula"  drobe, aliejus 100x200cm, 1943-45mm. 

Si darba issiveze kartu su savimi 1945 metais is Vilniaus i Lodz, Roginskiu dailininku seima, tai buvo ju abieju diplominis darbas. Darbas yra nedaug restauruotas, jam uzdietas naujas poremis. Tai grazus ir tuo paciu unikalus Vilniaus mokyklos dailininku darbas,  nes dailininkai daugiausiai zinomi, kaip grafikai.

Pradine kaina: 500€

Zingsnis: 250€

Verte: 15000€-16300€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-12T13:35:03-00:00
<![CDATA[A. Ravskij "Prie veidrodzio" 72x92cm, 2006 - 850]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3588 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3588 ALEKSEJUS RAVSKIS "PRIE VEIDRODZIO" 72X92CM, DROBE, ALIEJUS, 2006M.

Pradine kaina: 850€*

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Aleksejus Ravskis 
Gim? 1961 m.,

Aleksejaus Ravskio darbai eksponuojami Pranc?zijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, JAV, Baltarusijoje ir jo gimtojoje Rusijoje.

Jo darbai ?traukti ? rinkinius, Šiuolaikinio meno muziejus Baltarusijoje.

Nuo 1986 dalyvavo parodose.

1990 baig? Baltarusijos Dail?s akademija, tapybos fakulteta.

1990 - 1994 stažuotojas,  k?rybos studijos kurs? TSRS dail?s akademijoje.

Nuo 1992 m. Baltarusijos dailinink? s?jungos  narys


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-11T05:20:03-00:00
<![CDATA[P. Lukosius "Trakai" drobe, aliejus, 90x90cm, 1992m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3379 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3379 P. Lukosius "Trakai" drobe, aliejus, 90x90cm, 1992m.

Parasas: AD "PL"

Pradine kaina: 300€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1300€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Petras Lukošius
Dailininkas, tapytojas. Gim? 1956 m. Klaipedoje. 
 Bunant keturiolikos, jis prad?jo lankyti Klaip?dos vaik? dail?s mokykl?, po to Telši? taikomosios dail?s technikum?. 

1979 Lukošius baig? Klaip?dos filialao Vilniaus dail?s akademija. Kai jis buvo dar paauglys prad?jo dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose parodose. 
Asmenines pasirodas vyko visame pasaulyje: Vokietijoje, Anglijoje, Ispanijoje ir Švedijoje, ?ikagoje 2004 metais.

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[Nezinomas autorius "Dzukija. Uciekos kaimas" 29x40c - 100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3429 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3429 Nezinomas autorius "Dzukija. Uciekos kaimas" kartonas, aliejus, 29x40cm, 1950-60m.

Parasas AK: MK

Uzrasas nugaroje: Dzukija. Uciekos kaimas

 

Pradine kaina: 100€*

Zingsnis: 100€

Verte: 400€-800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[J.Rimsa "Kelias" 24x16cm, apie 1960 - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3383 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3383 J.Rimsa "Kelias"  popierius, akvarele 24x16cm, apie 1960

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936682

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Jonas Rimša (Juan Rimsa) - dailininkas, tapytojas. Gim? 1903 m. Sv?dasuose (Anykš?i? r.). Mir? 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornija). 1925 m. gyveno Kaune, tais pa?iais metais išvyko ? Paryži?, 1929 m. - ? Argentin?. 1931-1934 m. Buenos Airi? dail?s akademijoje studijavo tapyb?. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943-1944 m. vadovavo Sukr?s meno mokyklai, 1950-1957 m. La Pase tur?jo priva?i? dail?s studij?; už nuopelnus Bolivijos kult?rai peln? And? Kondoro ordin? - garbingiausi? Bolivijos civilin? apdovanojim?). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dail?s parodose dalyvavo nuo 1934 m. Sureng? individualias parodas Buenos Air?se (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), Klyvlende (1965), ?ikagoje (1966), Vilniuje (1977). J. Rimša - Amerikos lietuvi? dailininkas, vertinamas ?vairi? užsienio šali? dail?tyrinink?. Lietuvoje jo k?rini? n?ra daug. Menininkas k?r? fig?rines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji k?riniai sodraus, tamsi? spalv? kolorito; v?lesniesiems b?dinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kont?ras, kontrastingos spalvos. Parengta pagal: Vladas Gasi?nas, „Lietuvos enciklopedija”, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551

„Nuolatin?s kelion?s, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) dar? ?tak? motyvams, taip pat k?rybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmišk? linij?, nestokojan?iam egzotikos, etninio Piet? Amerikos taut? prado. (...) Piet? Amerikoje autori? neatsitiktinai laik? vienu stipriausi? vietos meninink? (iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastik? siejo su vietiniu estilo national.”

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicij? t?sa avangardo apsuptyje: in: Išeivijos dail?, sud. I. Korsakait?, L. Lau?kait?, Vilnius: Kult?ros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 119-120.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[J.Rimsa "Namai kalnuose" 22x13cm, apie 1960 - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3384 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3384 J.Rimsa "Namai kalnuose" popierius, akvarele 22x13cm, apie 1960

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936682

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Jonas Rimša (Juan Rimsa) - dailininkas, tapytojas. Gim? 1903 m. Sv?dasuose (Anykš?i? r.). Mir? 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornija). 1925 m. gyveno Kaune, tais pa?iais metais išvyko ? Paryži?, 1929 m. - ? Argentin?. 1931-1934 m. Buenos Airi? dail?s akademijoje studijavo tapyb?. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943-1944 m. vadovavo Sukr?s meno mokyklai, 1950-1957 m. La Pase tur?jo priva?i? dail?s studij?; už nuopelnus Bolivijos kult?rai peln? And? Kondoro ordin? - garbingiausi? Bolivijos civilin? apdovanojim?). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dail?s parodose dalyvavo nuo 1934 m. Sureng? individualias parodas Buenos Air?se (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), Klyvlende (1965), ?ikagoje (1966), Vilniuje (1977). J. Rimša - Amerikos lietuvi? dailininkas, vertinamas ?vairi? užsienio šali? dail?tyrinink?. Lietuvoje jo k?rini? n?ra daug. Menininkas k?r? fig?rines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji k?riniai sodraus, tamsi? spalv? kolorito; v?lesniesiems b?dinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kont?ras, kontrastingos spalvos. Parengta pagal: Vladas Gasi?nas, „Lietuvos enciklopedija”, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551

„Nuolatin?s kelion?s, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) dar? ?tak? motyvams, taip pat k?rybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmišk? linij?, nestokojan?iam egzotikos, etninio Piet? Amerikos taut? prado. (...) Piet? Amerikoje autori? neatsitiktinai laik? vienu stipriausi? vietos meninink? (iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastik? siejo su vietiniu estilo national.”

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicij? t?sa avangardo apsuptyje: in: Išeivijos dail?, sud. I. Korsakait?, L. Lau?kait?, Vilnius: Kult?ros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 119-120.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" 1992m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3388 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3388 J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" drobe, aliejus, 85x110cm, 1992m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953151

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 1400€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

Mackonis-Mackevi?ius Jonas (1922-2002)

Tapytojas, dail?tyrininkas, rašytojas. Gim? 1922 m. lapkri?io 9 d. Pa?žuol?je (Kaniavos vls., dab. Var?nos r.), mir? 2002 m. kovo 16 d. Vilniuje. Vigirdo Mackevi?iaus t?vas. R. Mackonio brolis. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1968). 1948 m. baig?s Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institut? 1948–1951 m. d?st? jame. 1951–1989 m. d?st? Lietuvos dail?s institute; prof. (1983).

Nuo 1950 m. dalyvavo parodose; individualios Vilniuje; Kaune (abi 1982). Nutap? temini? kompozicij? („Aud?jas“ 1971, „Dz?k? vestuv?s“ 1974, „Filomatai“ 1979, „Pil?nai“ 1982, „Taip gim? Lietuvos opera“ 1986, „Barbora ir Žygimantas“ 1993, „Mindaugo kar?navimas“ 1997; „Šv. Brunonas Lietuvos žem?je – Anno Domini 1009“ 2002), portret? (bitininko Šimo, 1970, vaikai?io Jogailos, 1973, M. Šlapelien?s, B. Grincevi?i?t?s, abu 1977, A. Šabaniausko, 1983, M. Mažvydo, 1997), peizaž? (daugiausia Vilniaus senamies?io). Paveikslams b?dinga lyrizmas, statiška kompozicija, dekoratyvumas, smulkios, kruopš?iai ištapytos detal?s.

Paraš? dramos k?rini? („Tiltas“ 1948, „Piršliai“ 1958, „Ulijona“, past. 1962, išsp. 1963, „Ledi Makbet iš Akmen?s“, išsp. 1979), libret? operoms (V. Klovos „Pil?nai“ 1956, „Du kalavijai“ 1965, „Amerikietiškoji tragedija“ 1968, B. Dvariono „Dalia“ 1959, A. Ra?i?no „Saul?s miestas“ 1965), A. Belazaro muzikinei komedijai „Auksin?s marios“ (su L. Janušyte, 1955), B. Grobulskio operetei „Naujametinis karnavalas“ (1965), scenarij? filmui „Julius Janonis“ (1959), monografij? („Antanas Žmuidzinavi?ius“ 1957, „Lietuvos scenografija“, su G. Aleksiene, 1969, „Aleksandras Vitulskis“ 1972), atsiminim? („Boruž?s odis?jos“ 2003). J. Mackonio k?rini? turi Lietuvos dail?s muziejus.

Visuotin? lietuvi? enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? leidybos institutas, 2008, t. 13.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[V. Norkus "Peizazas" 50x70cm, 1975m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3389 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3389 V. Norkus "Peizazas" kartonas, aliejus, 50x70cm, 1975m.

Parasas AK: VNor 75

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921202

Pradine kaina: 150€

Zingsnis: 50€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Norkus, Vincas
Gimimo data: 1927
Gimimo vieta: Gustai?i? k., Kvietišk?s vls., Marijampol?s apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2006
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, dail?s pedagogas. Gim? 1927 01 02Gustai?i? k., Kvietkišk?s vls., Marijampol?s apskr., mir? 2006 11 07 Vilniuje. 1952 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Parodose dalyvavo nuo 1953 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1957 m. K?r? peizažus, portretus. Gyveno Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[J.Kuzminskis "Dubysos piemeneliai" 18x25cm, 1942m. - 250]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3390 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3390 J.Kuzminskis "Dubysos piemeneliai" medzio raizinys, 18x25cm, 1942m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953360

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 50€

Verte: 350€-550€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

JONAS KUZMINSKIS

Dailininkas, grafikas. Gim? 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseini? r.). Mir? 1985 m. rugpj??io 19 d. Vilniuje.

TSRS dail?s akademijos akademikas (1975), LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1956), LTSR liaudies dailininkas (1960), TSRS liaudies dailininkas (1965), LTRS valstybin?s premijos laureatas (1967).

1933 m. baig? Kauno  meno mokykl?. 1933–1941 m. buvo žurnalo „Žibur?lis“ dailininkas, „Spaudos fondo“ bendrov?s, „Spindulio“ spaustuv?s litografas. Nuo 1941 m. Vilniaus dail?s mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dail?s akademijos, nuo 1944 m. Vilniaus dail?s, nuo 1951 m. Lietuvos dail?s instituto  d?stytojas (1948–1968 – grafikos katedros ved?jas; profesorius – 1957). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; Vilniuje – 1956, 1966, 1976, 1982 m. ir kt.

Ankstyvuosiuose estampuose vaizdavo liaudies buit?, darb? („Malk? pjov?jai“, „Artojas“ – abu 1933). Suk?r? daug Vilniaus peizaž? („Vilnius. Vizitie?i? vienuolynas“ – 1942 (LDM), „Vilniaus peizažas“ – 1943 (LDM), knyg? iliustracij? (Kazio Borutos „Baltaragio mal?nas“ – 1945, Salom?jos N?ries „Egl? žal?i?  karalien?“, 1946).

7–9 dešimtme?io pradžioje sukur? daug knyg? iliustracij? (Antano Baranausko „Anykš?i? šilelis“ – 1952, Petro Cvirkos „?žuolas“ –1974; Vinco Kr?v?s „Raganius“ – 1982), Vilniaus tematikos kompozicij? (ciklas „Vilniuje“ – 1981–1984), portret? (Antano Venclovos – 1965, Justo Paleckio – 1971, Lenino – 1976), ekslibris?, piešini?.

J. Kuzminskio k?rybai b?dinga tautosakiniai motyvai, savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, lyrizmas, dekoratyvumas, nesud?tinga plokštumin? kompozicija, meistriška raižysena.

Tekstas parengtas 2006-10-23 pagal „Lietuvos enciklopedij?“ (V., 1986, t. 2) ir pagal internetin?s svetain?shttp://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/Dailininkai/K_Lietuvos_tapyba.htm , ži?r?ta 2006-10-23)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[J.Kuzminskis "Per Dubysa"18x25cm, 1942m. - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3391 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3391 J.Kuzminskis "Per Dubysa" medzio raiziys, 18x25cm, 1942m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953360

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 50€

Verte: 350€-550€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

JONAS KUZMINSKIS

Dailininkas, grafikas. Gim? 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseini? r.). Mir? 1985 m. rugpj??io 19 d. Vilniuje.

TSRS dail?s akademijos akademikas (1975), LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1956), LTSR liaudies dailininkas (1960), TSRS liaudies dailininkas (1965), LTRS valstybin?s premijos laureatas (1967).

1933 m. baig? Kauno  meno mokykl?. 1933–1941 m. buvo žurnalo „Žibur?lis“ dailininkas, „Spaudos fondo“ bendrov?s, „Spindulio“ spaustuv?s litografas. Nuo 1941 m. Vilniaus dail?s mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dail?s akademijos, nuo 1944 m. Vilniaus dail?s, nuo 1951 m. Lietuvos dail?s instituto  d?stytojas (1948–1968 – grafikos katedros ved?jas; profesorius – 1957). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; Vilniuje – 1956, 1966, 1976, 1982 m. ir kt.

Ankstyvuosiuose estampuose vaizdavo liaudies buit?, darb? („Malk? pjov?jai“, „Artojas“ – abu 1933). Suk?r? daug Vilniaus peizaž? („Vilnius. Vizitie?i? vienuolynas“ – 1942 (LDM), „Vilniaus peizažas“ – 1943 (LDM), knyg? iliustracij? (Kazio Borutos „Baltaragio mal?nas“ – 1945, Salom?jos N?ries „Egl? žal?i?  karalien?“, 1946).

7–9 dešimtme?io pradžioje sukur? daug knyg? iliustracij? (Antano Baranausko „Anykš?i? šilelis“ – 1952, Petro Cvirkos „?žuolas“ –1974; Vinco Kr?v?s „Raganius“ – 1982), Vilniaus tematikos kompozicij? (ciklas „Vilniuje“ – 1981–1984), portret? (Antano Venclovos – 1965, Justo Paleckio – 1971, Lenino – 1976), ekslibris?, piešini?.

J. Kuzminskio k?rybai b?dinga tautosakiniai motyvai, savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, lyrizmas, dekoratyvumas, nesud?tinga plokštumin? kompozicija, meistriška raižysena.

Tekstas parengtas 2006-10-23 pagal „Lietuvos enciklopedij?“ (V., 1986, t. 2) ir pagal internetin?s svetain?shttp://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/Dailininkai/K_Lietuvos_tapyba.htm , ži?r?ta 2006-10-23)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00
<![CDATA[M. J. Sileikis " Upe miske" 66x76cm, 1940-50mm. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3393 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3393 M. J. Sileikis " Upe miske" drobe, aliejus, 66x76cm, 1940-50mm.

Pradine kaina: 600€

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-3500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Mikas J. Šileikis (1893-1987)

Vienas pirm?j? lietuvi? dailinink? Amerikoje. 1913 m., vengdamas rus? carin?s karo prievol?s, jis atvyko ? JAV. Mokydamasis vidurin?je mokykloje, lank? Bostono, v?liau - priva?i? Belle Arti meno mokykl?. 1923 m. baig? ?ikagos meno institut?. Iki nauj?j? imigrant? bangos po Antrojo pasaulinio karo šileikis dalyvavo ?ikagos meno instituto, Indianos dailinink? ir lietuvi? išeivi? dail?s parodose. Už savo k?rinius ne kart? laim?jo premij? ir apdovanojim?. Dalyvavo ?vairi? meno draugij? - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailinink? s?jungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvi? dailinink? s?jungos iniciatori? ir ?iurlionio galerijos ?ikagoje steig?ju. 1957-1962 m. vadovavo ?iurlionio galerijai, ?steig? savo vardo premij? fond?.
Nuo pat jaun? dien? pritap?s prie lietuviškos spaudos, šileikis bendradarbiavo Lietuvi? enciklopedijos redakcijoje, raš? „Aidams”, „Naujajai Aušrai”, redagavo „Meno žinias”.
Pagal Lietuvos dail?s muziejaus informacij?.

Apie k?ryb?:

Mik? šileik? kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas ?ikagos meno institute, gars?jusiame tada klasikin?mis tradicijomis, buvo pasteb?tas d?stytoj? ir ?vertintas kaip puikus portretistas. Ir v?liau dailininkas m?go portreto žanr?, nors didži?j? Lietuv? pasiekusio rinkin? dal? sudaro nuotaikingi peizažai. Saul?tos kopos, papl?dimiai, miško tankm?, parkai, g?lynai, žydintys sodai bene labiausiai m?gstamos temos. šileikis tap? laisvai, lengvai, jo šviesi? ir skais?i? spalv? skal? turtinga, plati. Apie savo k?ryb? dailininkas yra pasak?s: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidom?jau, svetimos ?takos man?s nepaveik?. Nor?jau atvira širdimi prisid?ti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas neb?t? pilnas”. Parengta pagalLietuvos dail?s muziejaus informacij?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-12-10T17:10:03-00:00