Auctionamigo.com RSS: Listings posted by Murariart https://www.auctionamigo.com/ Auctionamigo.com Copyright Auctionamigo.com. https://www.auctionamigo.com/ <![CDATA[A. Ravskij "Prie veidrodzio" 72x92cm, 2006 - 850]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3588 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3588 ALEKSEJUS RAVSKIS "PRIE VEIDRODZIO" 72X92CM, DROBE, ALIEJUS, 2006M.

Pradine kaina: 850€*

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Aleksejus Ravskis 
Gim? 1961 m.,

Aleksejaus Ravskio darbai eksponuojami Pranc?zijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, JAV, Baltarusijoje ir jo gimtojoje Rusijoje.

Jo darbai ?traukti ? rinkinius, Šiuolaikinio meno muziejus Baltarusijoje.

Nuo 1986 dalyvavo parodose.

1990 baig? Baltarusijos Dail?s akademija, tapybos fakulteta.

1990 - 1994 stažuotojas,  k?rybos studijos kurs? TSRS dail?s akademijoje.

Nuo 1992 m. Baltarusijos dailinink? s?jungos  narys


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-23T05:05:03-00:00
<![CDATA[B. Grazys "Natiurmortas su arbuzu" 50x65cm, 2000m. - 350]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3302 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3302 B. Grazys "Natiurmortas su arbuzu" drobe, aliejus, 50x65cm, 2000m. 
Parasas: AD "B. Grazys 2000"

Pradine kaina: 350€*

Zingsnis: 150€

Verte: 700€-1500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Dailininkas, tapytojas. Gim? 1952 m. Kaune. 
1976 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut? (tapyb?), d?sto jame nuo 1983 m. (docentas - 1993). Dail?s parodose dalyvauja nuo 1976 m.: individualios Vilniuje, Klaip?doje. Nuo 1988 m. - Lietuvos dailinink? s?jungos narys. Grup?s „24” narys (1990). 
B. Gražys suk?r? fig?rini? kompozicij?, peizaž?, natiurmot?. Dailininko k?riniai dažnai sud?tingos kompozicjos, tamsus fonas derinamas su daugiaspalv?mis fig?romis; v?lesn?je k?ryboje dominuoja ryškios spalvos. B?dinga abstrahuota forma, išgrynintas motyvas (žmogus, katinas, žuvis, valtis), siurrealistin? stilistika. 
Parengta pagal LDM Dailinink? duomen? baz? ir pagal Ramut?s Rachlevi?i?t?s straipsn? „Visuotin?je lietuvi? enciklopedijoje” (t. 7, Vilnius, 2005).


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T20:35:03-00:00
<![CDATA[J.Bakis "Pokalbis su pauksciu" 1954m. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3308 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3308 J.Bakis "Pokalbis su pauksciu", aliejus, drobe, 51x61 cm, 1954m.

Pradine kaina: 600€

Zingsnis: 150€

Verte: 1200€-1900€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Juozas Bakis (1922-?) skulptorius, Jonyno mokinis, info knigoje "Iseivijos daile" 2004. Vilnius  219 psl.
 
Is straipsnio: http://www.ldm.lt/Svietimas/Daile_uzsienyje.htm
 
Vakar? Europoje
Vakar? Europoje liko tik maža dalis iš Lietuvos pasitraukusi? dailinink?. Vokietijoje liko Alfonsas Krivickas, Italijoje Sofija Pacevi?ien? su dukra Irena Pacevi?i?te (jos yra laim?jusios valstybini? premij? ir kitoki? ?vertinim?). Pokario metais Madride (Ispanijoje) dailininkas Kazimieras Žoromskis sureng? tris tapybos parodas.
? Anglij? studijuoti atvyko Elena Gaputyt?. Pagars?jo 1965 m. iš ?ikagos atvyk?s skulptorius Antanas Brazdys.
Paryžius labiausiai trauk? lietuvius dailininkus. ?ia kur? laik? gyveno Adomas Galdikas, pastoviai ?sik?r? Vytautas Kasiulis, Antanas Mon?ys, Pranas Gailius. V?liau studijuoti atvyko nemažai ir kit? dailinink?. Dalis atvyko ir šiaip padirb?ti, surengti parodas (Telesforas Valius, Juozas Bakis). Iš JAV 1957 m. atvežta pomirtin? Petro Kiaul?no paroda. Pla?iausiai veik? tapytojas V. Kasiulis ir skulptorius A. Mon?ys. Pirmasis 1965 m. tur?jo net dvi galerijas Paryžiuje, sureng? daug parod?, kasmet vyko ? Švedij?, kur praleido vasaros atostogas ir reng? parodas. A. Mon?ys padar? nemažai skulpt?r? bažny?ioms ir visuomeniniams pastatams.
 
Is straipsnio: http://www.aica.lt/rasuteandriusyte-zukiene/Straipsniai/tabid/159/EntryID/54/language/en-US/Default.aspx
Freiburgo meno mokyklos egzistavimo faktas ir jos meninink? k?ryba yra stipriai prisid?jusi prie lietuvi? menin?s mokyklos pla?i?ja prasme išsaugojimo. Ši ne?prastose s?lygose veikusi mokykla suvaidino labai svarb? vaidmen?, telkdama nelauktai Vakaruose atsiradusius Lietuvos menininkus, palaikydama prieškaryje susiformavusias lietuvi? dail?s tradicijas, ugdydama nauj? dailinink? kart?, kuri v?liau, maždaug nuo 1950-?j? met?, tur?jo integruotis ? ?vairi? pasaulio šali? dail?. Tarp j? buvo v?liau Vakar? pasaulyje išgars?j? dailininkai: vitražistas Albinas Elskus, instaliacij? k?r?ja Elena Gaputyt?, skulptoriai Elena Urbaityt?, Antanas Mon?ys, Juozas Bakis, grafikai Romas Viesulas ir Algirdas Kurauskas, tapytojas Vytautas Ignas ir kiti. Visi jie – Jonyno mokiniai. 
 
 
1949 - "Lithuanian Art Exhibit", March 15 - 31, Freiburg, West Germany
(participating Lithuanian artists: Paulius Augius, Juozas Bakis, Alfonsas Dargis, Povilas Kaufmanas, Viktoras Petravicius, Vaclovas Ratas, Adolfas Vaicaitis, Adolfas Valeska, Telesforas Valius, Liudas Vilimas, Viktoras Vizgirda, Teisutis Zikaras)
http://www.virtualmuseum.us/lith/augius/pro.html
 
Is straipsnio: http://www.culture.lt/7md/?st_id=6448
Freiburgo dail?s ir amat? mokykl? baig?: Juozas Bakis, Vanda Kanyt?-Balukien?, Jurgis Daugvila, Albinas Elskus, Vytautas Ignas (Ignatavi?ius), Algirdas Kurauskas, Antanas Mon?ys, Elena Urbaityt?, Romas Viesulas ir kiti. Tiek d?stytojai, tiek mokiniai nuo 1949 m. prad?jo sklaidytis po vis? pasaul?: daugelis atsid?r? Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, kiti liko Europoje. Kiekvienas j? savo gyvenim? siejo su k?ryba. 
 
Nuotraukos is knigos "Lithuanian Art in Exile" Miunchen, Germany - US Zone 1948m.
 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T20:35:03-00:00
<![CDATA[P. Lukosius "Trakai" drobe, aliejus, 90x90cm, 1992m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3379 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3379 P. Lukosius "Trakai" drobe, aliejus, 90x90cm, 1992m.

Parasas: AD "PL"

Pradine kaina: 300€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1300€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Petras Lukošius
Dailininkas, tapytojas. Gim? 1956 m. Klaipedoje. 
 Bunant keturiolikos, jis prad?jo lankyti Klaip?dos vaik? dail?s mokykl?, po to Telši? taikomosios dail?s technikum?. 

1979 Lukošius baig? Klaip?dos filialao Vilniaus dail?s akademija. Kai jis buvo dar paauglys prad?jo dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose parodose. 
Asmenines pasirodas vyko visame pasaulyje: Vokietijoje, Anglijoje, Ispanijoje ir Švedijoje, ?ikagoje 2004 metais.

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[Nezinomas autorius "Dzukija. Uciekos kaimas" 29x40c - 100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3429 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3429 Nezinomas autorius "Dzukija. Uciekos kaimas" kartonas, aliejus, 29x40cm, 1950-60m.

Parasas AK: MK

Uzrasas nugaroje: Dzukija. Uciekos kaimas

 

Pradine kaina: 100€*

Zingsnis: 100€

Verte: 400€-800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[J.Rimsa "Kelias" 24x16cm, apie 1960 - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3383 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3383 J.Rimsa "Kelias"  popierius, akvarele 24x16cm, apie 1960

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936682

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Jonas Rimša (Juan Rimsa) - dailininkas, tapytojas. Gim? 1903 m. Sv?dasuose (Anykš?i? r.). Mir? 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornija). 1925 m. gyveno Kaune, tais pa?iais metais išvyko ? Paryži?, 1929 m. - ? Argentin?. 1931-1934 m. Buenos Airi? dail?s akademijoje studijavo tapyb?. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943-1944 m. vadovavo Sukr?s meno mokyklai, 1950-1957 m. La Pase tur?jo priva?i? dail?s studij?; už nuopelnus Bolivijos kult?rai peln? And? Kondoro ordin? - garbingiausi? Bolivijos civilin? apdovanojim?). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dail?s parodose dalyvavo nuo 1934 m. Sureng? individualias parodas Buenos Air?se (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), Klyvlende (1965), ?ikagoje (1966), Vilniuje (1977). J. Rimša - Amerikos lietuvi? dailininkas, vertinamas ?vairi? užsienio šali? dail?tyrinink?. Lietuvoje jo k?rini? n?ra daug. Menininkas k?r? fig?rines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji k?riniai sodraus, tamsi? spalv? kolorito; v?lesniesiems b?dinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kont?ras, kontrastingos spalvos. Parengta pagal: Vladas Gasi?nas, „Lietuvos enciklopedija”, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551

„Nuolatin?s kelion?s, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) dar? ?tak? motyvams, taip pat k?rybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmišk? linij?, nestokojan?iam egzotikos, etninio Piet? Amerikos taut? prado. (...) Piet? Amerikoje autori? neatsitiktinai laik? vienu stipriausi? vietos meninink? (iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastik? siejo su vietiniu estilo national.”

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicij? t?sa avangardo apsuptyje: in: Išeivijos dail?, sud. I. Korsakait?, L. Lau?kait?, Vilnius: Kult?ros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 119-120.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[J.Rimsa "Namai kalnuose" 22x13cm, apie 1960 - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3384 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3384 J.Rimsa "Namai kalnuose" popierius, akvarele 22x13cm, apie 1960

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936682

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Jonas Rimša (Juan Rimsa) - dailininkas, tapytojas. Gim? 1903 m. Sv?dasuose (Anykš?i? r.). Mir? 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornija). 1925 m. gyveno Kaune, tais pa?iais metais išvyko ? Paryži?, 1929 m. - ? Argentin?. 1931-1934 m. Buenos Airi? dail?s akademijoje studijavo tapyb?. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943-1944 m. vadovavo Sukr?s meno mokyklai, 1950-1957 m. La Pase tur?jo priva?i? dail?s studij?; už nuopelnus Bolivijos kult?rai peln? And? Kondoro ordin? - garbingiausi? Bolivijos civilin? apdovanojim?). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dail?s parodose dalyvavo nuo 1934 m. Sureng? individualias parodas Buenos Air?se (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), Klyvlende (1965), ?ikagoje (1966), Vilniuje (1977). J. Rimša - Amerikos lietuvi? dailininkas, vertinamas ?vairi? užsienio šali? dail?tyrinink?. Lietuvoje jo k?rini? n?ra daug. Menininkas k?r? fig?rines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji k?riniai sodraus, tamsi? spalv? kolorito; v?lesniesiems b?dinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kont?ras, kontrastingos spalvos. Parengta pagal: Vladas Gasi?nas, „Lietuvos enciklopedija”, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551

„Nuolatin?s kelion?s, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) dar? ?tak? motyvams, taip pat k?rybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmišk? linij?, nestokojan?iam egzotikos, etninio Piet? Amerikos taut? prado. (...) Piet? Amerikoje autori? neatsitiktinai laik? vienu stipriausi? vietos meninink? (iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastik? siejo su vietiniu estilo national.”

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicij? t?sa avangardo apsuptyje: in: Išeivijos dail?, sud. I. Korsakait?, L. Lau?kait?, Vilnius: Kult?ros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 119-120.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" 1992m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3388 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3388 J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" drobe, aliejus, 85x110cm, 1992m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953151

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 1400€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

Mackonis-Mackevi?ius Jonas (1922-2002)

Tapytojas, dail?tyrininkas, rašytojas. Gim? 1922 m. lapkri?io 9 d. Pa?žuol?je (Kaniavos vls., dab. Var?nos r.), mir? 2002 m. kovo 16 d. Vilniuje. Vigirdo Mackevi?iaus t?vas. R. Mackonio brolis. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1968). 1948 m. baig?s Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institut? 1948–1951 m. d?st? jame. 1951–1989 m. d?st? Lietuvos dail?s institute; prof. (1983).

Nuo 1950 m. dalyvavo parodose; individualios Vilniuje; Kaune (abi 1982). Nutap? temini? kompozicij? („Aud?jas“ 1971, „Dz?k? vestuv?s“ 1974, „Filomatai“ 1979, „Pil?nai“ 1982, „Taip gim? Lietuvos opera“ 1986, „Barbora ir Žygimantas“ 1993, „Mindaugo kar?navimas“ 1997; „Šv. Brunonas Lietuvos žem?je – Anno Domini 1009“ 2002), portret? (bitininko Šimo, 1970, vaikai?io Jogailos, 1973, M. Šlapelien?s, B. Grincevi?i?t?s, abu 1977, A. Šabaniausko, 1983, M. Mažvydo, 1997), peizaž? (daugiausia Vilniaus senamies?io). Paveikslams b?dinga lyrizmas, statiška kompozicija, dekoratyvumas, smulkios, kruopš?iai ištapytos detal?s.

Paraš? dramos k?rini? („Tiltas“ 1948, „Piršliai“ 1958, „Ulijona“, past. 1962, išsp. 1963, „Ledi Makbet iš Akmen?s“, išsp. 1979), libret? operoms (V. Klovos „Pil?nai“ 1956, „Du kalavijai“ 1965, „Amerikietiškoji tragedija“ 1968, B. Dvariono „Dalia“ 1959, A. Ra?i?no „Saul?s miestas“ 1965), A. Belazaro muzikinei komedijai „Auksin?s marios“ (su L. Janušyte, 1955), B. Grobulskio operetei „Naujametinis karnavalas“ (1965), scenarij? filmui „Julius Janonis“ (1959), monografij? („Antanas Žmuidzinavi?ius“ 1957, „Lietuvos scenografija“, su G. Aleksiene, 1969, „Aleksandras Vitulskis“ 1972), atsiminim? („Boruž?s odis?jos“ 2003). J. Mackonio k?rini? turi Lietuvos dail?s muziejus.

Visuotin? lietuvi? enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? leidybos institutas, 2008, t. 13.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[V. Norkus "Peizazas" 50x70cm, 1975m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3389 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3389 V. Norkus "Peizazas" kartonas, aliejus, 50x70cm, 1975m.

Parasas AK: VNor 75

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921202

Pradine kaina: 150€

Zingsnis: 50€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Norkus, Vincas
Gimimo data: 1927
Gimimo vieta: Gustai?i? k., Kvietišk?s vls., Marijampol?s apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2006
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, dail?s pedagogas. Gim? 1927 01 02Gustai?i? k., Kvietkišk?s vls., Marijampol?s apskr., mir? 2006 11 07 Vilniuje. 1952 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Parodose dalyvavo nuo 1953 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1957 m. K?r? peizažus, portretus. Gyveno Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[J.Kuzminskis "Dubysos piemeneliai" 18x25cm, 1942m. - 250]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3390 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3390 J.Kuzminskis "Dubysos piemeneliai" medzio raizinys, 18x25cm, 1942m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953360

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 50€

Verte: 350€-550€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

JONAS KUZMINSKIS

Dailininkas, grafikas. Gim? 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseini? r.). Mir? 1985 m. rugpj??io 19 d. Vilniuje.

TSRS dail?s akademijos akademikas (1975), LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1956), LTSR liaudies dailininkas (1960), TSRS liaudies dailininkas (1965), LTRS valstybin?s premijos laureatas (1967).

1933 m. baig? Kauno  meno mokykl?. 1933–1941 m. buvo žurnalo „Žibur?lis“ dailininkas, „Spaudos fondo“ bendrov?s, „Spindulio“ spaustuv?s litografas. Nuo 1941 m. Vilniaus dail?s mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dail?s akademijos, nuo 1944 m. Vilniaus dail?s, nuo 1951 m. Lietuvos dail?s instituto  d?stytojas (1948–1968 – grafikos katedros ved?jas; profesorius – 1957). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; Vilniuje – 1956, 1966, 1976, 1982 m. ir kt.

Ankstyvuosiuose estampuose vaizdavo liaudies buit?, darb? („Malk? pjov?jai“, „Artojas“ – abu 1933). Suk?r? daug Vilniaus peizaž? („Vilnius. Vizitie?i? vienuolynas“ – 1942 (LDM), „Vilniaus peizažas“ – 1943 (LDM), knyg? iliustracij? (Kazio Borutos „Baltaragio mal?nas“ – 1945, Salom?jos N?ries „Egl? žal?i?  karalien?“, 1946).

7–9 dešimtme?io pradžioje sukur? daug knyg? iliustracij? (Antano Baranausko „Anykš?i? šilelis“ – 1952, Petro Cvirkos „?žuolas“ –1974; Vinco Kr?v?s „Raganius“ – 1982), Vilniaus tematikos kompozicij? (ciklas „Vilniuje“ – 1981–1984), portret? (Antano Venclovos – 1965, Justo Paleckio – 1971, Lenino – 1976), ekslibris?, piešini?.

J. Kuzminskio k?rybai b?dinga tautosakiniai motyvai, savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, lyrizmas, dekoratyvumas, nesud?tinga plokštumin? kompozicija, meistriška raižysena.

Tekstas parengtas 2006-10-23 pagal „Lietuvos enciklopedij?“ (V., 1986, t. 2) ir pagal internetin?s svetain?shttp://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/Dailininkai/K_Lietuvos_tapyba.htm , ži?r?ta 2006-10-23)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[J.Kuzminskis "Per Dubysa"18x25cm, 1942m. - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3391 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3391 J.Kuzminskis "Per Dubysa" medzio raiziys, 18x25cm, 1942m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953360

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 50€

Verte: 350€-550€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

JONAS KUZMINSKIS

Dailininkas, grafikas. Gim? 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseini? r.). Mir? 1985 m. rugpj??io 19 d. Vilniuje.

TSRS dail?s akademijos akademikas (1975), LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1956), LTSR liaudies dailininkas (1960), TSRS liaudies dailininkas (1965), LTRS valstybin?s premijos laureatas (1967).

1933 m. baig? Kauno  meno mokykl?. 1933–1941 m. buvo žurnalo „Žibur?lis“ dailininkas, „Spaudos fondo“ bendrov?s, „Spindulio“ spaustuv?s litografas. Nuo 1941 m. Vilniaus dail?s mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dail?s akademijos, nuo 1944 m. Vilniaus dail?s, nuo 1951 m. Lietuvos dail?s instituto  d?stytojas (1948–1968 – grafikos katedros ved?jas; profesorius – 1957). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; Vilniuje – 1956, 1966, 1976, 1982 m. ir kt.

Ankstyvuosiuose estampuose vaizdavo liaudies buit?, darb? („Malk? pjov?jai“, „Artojas“ – abu 1933). Suk?r? daug Vilniaus peizaž? („Vilnius. Vizitie?i? vienuolynas“ – 1942 (LDM), „Vilniaus peizažas“ – 1943 (LDM), knyg? iliustracij? (Kazio Borutos „Baltaragio mal?nas“ – 1945, Salom?jos N?ries „Egl? žal?i?  karalien?“, 1946).

7–9 dešimtme?io pradžioje sukur? daug knyg? iliustracij? (Antano Baranausko „Anykš?i? šilelis“ – 1952, Petro Cvirkos „?žuolas“ –1974; Vinco Kr?v?s „Raganius“ – 1982), Vilniaus tematikos kompozicij? (ciklas „Vilniuje“ – 1981–1984), portret? (Antano Venclovos – 1965, Justo Paleckio – 1971, Lenino – 1976), ekslibris?, piešini?.

J. Kuzminskio k?rybai b?dinga tautosakiniai motyvai, savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, lyrizmas, dekoratyvumas, nesud?tinga plokštumin? kompozicija, meistriška raižysena.

Tekstas parengtas 2006-10-23 pagal „Lietuvos enciklopedij?“ (V., 1986, t. 2) ir pagal internetin?s svetain?shttp://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/Dailininkai/K_Lietuvos_tapyba.htm , ži?r?ta 2006-10-23)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[M. J. Sileikis " Upe miske" 66x76cm, 1940-50mm. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3393 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3393 M. J. Sileikis " Upe miske" drobe, aliejus, 66x76cm, 1940-50mm.

Pradine kaina: 600€

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-3500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Mikas J. Šileikis (1893-1987)

Vienas pirm?j? lietuvi? dailinink? Amerikoje. 1913 m., vengdamas rus? carin?s karo prievol?s, jis atvyko ? JAV. Mokydamasis vidurin?je mokykloje, lank? Bostono, v?liau - priva?i? Belle Arti meno mokykl?. 1923 m. baig? ?ikagos meno institut?. Iki nauj?j? imigrant? bangos po Antrojo pasaulinio karo šileikis dalyvavo ?ikagos meno instituto, Indianos dailinink? ir lietuvi? išeivi? dail?s parodose. Už savo k?rinius ne kart? laim?jo premij? ir apdovanojim?. Dalyvavo ?vairi? meno draugij? - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailinink? s?jungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvi? dailinink? s?jungos iniciatori? ir ?iurlionio galerijos ?ikagoje steig?ju. 1957-1962 m. vadovavo ?iurlionio galerijai, ?steig? savo vardo premij? fond?.
Nuo pat jaun? dien? pritap?s prie lietuviškos spaudos, šileikis bendradarbiavo Lietuvi? enciklopedijos redakcijoje, raš? „Aidams”, „Naujajai Aušrai”, redagavo „Meno žinias”.
Pagal Lietuvos dail?s muziejaus informacij?.

Apie k?ryb?:

Mik? šileik? kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas ?ikagos meno institute, gars?jusiame tada klasikin?mis tradicijomis, buvo pasteb?tas d?stytoj? ir ?vertintas kaip puikus portretistas. Ir v?liau dailininkas m?go portreto žanr?, nors didži?j? Lietuv? pasiekusio rinkin? dal? sudaro nuotaikingi peizažai. Saul?tos kopos, papl?dimiai, miško tankm?, parkai, g?lynai, žydintys sodai bene labiausiai m?gstamos temos. šileikis tap? laisvai, lengvai, jo šviesi? ir skais?i? spalv? skal? turtinga, plati. Apie savo k?ryb? dailininkas yra pasak?s: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidom?jau, svetimos ?takos man?s nepaveik?. Nor?jau atvira širdimi prisid?ti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas neb?t? pilnas”. Parengta pagalLietuvos dail?s muziejaus informacij?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[M. J. Sileikis "Kopos" 51x61cm, 1940-50mm. - 900]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3394 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3394 M. J. Sileikis "Kopos" drobe, aliejus, 51x61cm, 1940-50mm.

Pradine kaina: 900€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Mikas J. Šileikis (1893-1987)

Vienas pirm?j? lietuvi? dailinink? Amerikoje. 1913 m., vengdamas rus? carin?s karo prievol?s, jis atvyko ? JAV. Mokydamasis vidurin?je mokykloje, lank? Bostono, v?liau - priva?i? Belle Arti meno mokykl?. 1923 m. baig? ?ikagos meno institut?. Iki nauj?j? imigrant? bangos po Antrojo pasaulinio karo šileikis dalyvavo ?ikagos meno instituto, Indianos dailinink? ir lietuvi? išeivi? dail?s parodose. Už savo k?rinius ne kart? laim?jo premij? ir apdovanojim?. Dalyvavo ?vairi? meno draugij? - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailinink? s?jungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvi? dailinink? s?jungos iniciatori? ir ?iurlionio galerijos ?ikagoje steig?ju. 1957-1962 m. vadovavo ?iurlionio galerijai, ?steig? savo vardo premij? fond?.
Nuo pat jaun? dien? pritap?s prie lietuviškos spaudos, šileikis bendradarbiavo Lietuvi? enciklopedijos redakcijoje, raš? „Aidams”, „Naujajai Aušrai”, redagavo „Meno žinias”.
Pagal Lietuvos dail?s muziejaus informacij?.

Apie k?ryb?:

Mik? šileik? kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas ?ikagos meno institute, gars?jusiame tada klasikin?mis tradicijomis, buvo pasteb?tas d?stytoj? ir ?vertintas kaip puikus portretistas. Ir v?liau dailininkas m?go portreto žanr?, nors didži?j? Lietuv? pasiekusio rinkin? dal? sudaro nuotaikingi peizažai. Saul?tos kopos, papl?dimiai, miško tankm?, parkai, g?lynai, žydintys sodai bene labiausiai m?gstamos temos. šileikis tap? laisvai, lengvai, jo šviesi? ir skais?i? spalv? skal? turtinga, plati. Apie savo k?ryb? dailininkas yra pasak?s: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidom?jau, svetimos ?takos man?s nepaveik?. Nor?jau atvira širdimi prisid?ti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas neb?t? pilnas”. Parengta pagalLietuvos dail?s muziejaus informacij?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[G. Uogintaite "Prieplauka" 62x82cm, 1982m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3395 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3395 G. Uogintaite "Prieplauka" drobe, aliejus, 62x82cm, 1982m.

Pradine kaina: 150€*

Zingsnis: 50€

Verte: 600€-1200€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
GINTAR? UOGINTAIT?, Bielskien? dailinink? tapytoja. Gim? 1955 m. Vilniuje. 1981 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, menotyr?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1981 m. Lietuvos dailinink? s?jungos nare  tapo 1988 m. Yra tur?jusi personalines parodas Vilniuje, Kaune, ?ikagoje. Dalyvavo bendrose parodose Vilniuje, Kaune, Utenoje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Olborge.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[G. Uogintaite "Laukai" 64x91cm, 1982-84m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3396 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3396 G. Uogintaite "Laukai" drobe, aliejus, 64x91cm, 1982-84m.

Pradine kaina: 150€*

Zingsnis: 50€

Verte: 600€-1200€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
GINTAR? UOGINTAIT?, Bielskien? dailinink? tapytoja. Gim? 1955 m. Vilniuje. 1981 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, menotyr?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1981 m. Lietuvos dailinink? s?jungos nare  tapo 1988 m. Yra tur?jusi personalines parodas Vilniuje, Kaune, ?ikagoje. Dalyvavo bendrose parodose Vilniuje, Kaune, Utenoje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Olborge.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[V. Povilaitis " Kiemas" 39,5x49cm, 1994m. - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3397 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3397 V. Povilaitis " Kiemas" kartonas, aliejus, 39,5x49cm, 1994m. 
Parasas AD: VP 94

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921067

Pradine kaina: 200€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1200€-1600€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Autorius: Povilaitis, Vytautas
Gimimo data: 1927
Gimimo vieta: Jieznas, Jiezno vls., Alytaus apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1927 03 24 Jiezne, Alytaus apskr. (dab. Prien? r.). 1944-1950 m. mok?si Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institute, dekoratyvin?s tapybos studijoje. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1954 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1957 m. Gyvena Kaune. 
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[H.Bobaryko-Modelska "Laivai" 20x28cm, apie 1945m.? - 100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3398 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3398 H.Bobaryko-Modelska "Laivai" ofortas, 20x28cm, apie 1945m.

Pradine kaina: 100€*

Zingsnis: 50€

Verte: 250€-350€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Halina Bobaryko-Modelska studijavo dail?, grafik? ir skulpt?r? Vilniaus Universitete XX a. 4-tame dešimtmetyje, diplom? gavo 1939 m. Priklaus? student? draugijai „Wilenska szopka akademicka”, Vilniaus dailinink? draugijos „Grupa Wilenska” nar?, dalyvavo tos grup?s parodoje 1939-04/05 ir apžvalgin?je Vilniaus dailinink? parodoje 1940 m. rugs?jo-spalio m?n. Karo metais dirbo pogrindyje, tur?jo piloto licenzij?. V?liau emigravo ? Anglij? ir ? Lenkij? nebegr?žo. 6-tame dešimtmetyje dalyvavo parodose Londone. Du jos darbai iš Varšuvos Nacionalinio muziejaus buvo eksponuoti Vilniaus meno parodoje Olsztyne 1989.
Literat?ra:
Konstantynow Dariusz: Wilenskie Towarszystwo artystow plastykow 1920-1939. - Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk, Warszawa, 2006, p. 225.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[D. Kasciunaite "Zalias laukas" 50x80cm, 1999m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3399 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3399 D. Kasciunaite "Zalias laukas" drobe, aliejus, 50x80cm, 1999m.

Parasas: AD "Dalia"

Pradine kaina: 300€*

Zingsnis: 100€

Verte: 1600€-2600€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Dale Kasiunaite gim? 1847 m. 

1972 m. baig? Lietuvos dail?s institut?. Nuo 1973 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje: Hamburge (Vokietija, 1990), Seule (Piet? Kor?ja, 1991), Kanuose (Pranc?zija, 1992), Paryžiuje (1993), Peterburge, Diuseldorfe (Vokietija, 1997); individualios Vilniuje (1973, 1983, 1986, 1989, 1990-1998), Paryžiuje (1990), ?ikagoje (1993). Nuo 1978 m. Lietuvos dailinink? s?jungos nar?. Nuo 1992 m. dailinink? grupuot?s „1” nar?. Apdovanota Lietuvos nacionaline premija (2000). 

Parengta pagal: LDM Dailinink? duomen? baz?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[A. Rukstele "Pamiske" 51x61cm, iki 1950m. - 500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3401 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3401 A. Rukstele "Pamiske" 51x61cm, drobe, aliejus, iki 1950m.

Parasas: AD "A.Rukstele"

Pradine kaina: 500€*

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-2900€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Biografija:

Antanas R?kštel? (1906–1990).

Tapytojas, meno istorikas, etnografas. Gim? Degu?i? kaime, Zaras? apskrityje. 1927-1929 m. d?st? Kaišiadori? stali? amat? mokykloje. 1928 m. eksternu baig? Kauno gimnazij?. 1929 m. baig? Kauno meno mokykl?. V?liau tapyb? studijavo priva?iai pas P. Kalpok? ir J. Mackevi?i?. 1928-1929 m. lank? Kauno konservatorij?. 1930 m. baig? V-t? kari?n? aspirant? laid?. 1932-1939 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo Universitete istorij? bei filosofij?. 1934 m., gav?s šved? Baltiska Institutet (Stokholme) stipendij?, baig? etnologijos ir muziejininkyst?s kursus. 1926-1936 m. buvo M.K.?iurlionio galerijos ir valstybinio muziejaus eksponat? konservatorius. 1936-1944 m. - Vytauto Didžiojo kult?ros muziejaus tarybos narys ir Lietuvos kraštotyros muziej? instruktorius. 1944 m. emigravo ? užsien?. A.R?kštel? buvo T?višk?s (po atviru dangumi) muziejaus Kaune sumanytojas bei steig?jas; 1932-1933 m. buvo Nepriklausomos dailinink? s?jungos sekretorius. 1932-1934 m. - Vytauto Didžiojo universiteto korporacijos „Vilnija„ valdybos narys. 1941-1944 m. Lietuvos dailinink? s?jungos sekretorius. 1929 m. išleista jo knyga ”Lietuvi? tautodail?”. Bendradarbiavo Lietuviškos enciklopedijos išleidime ir buvo enciklopedijos bei P. Galaun?s knygos ”Lietuvi? liaudies menas” iliustratorius. Nuo 1932 m. su tapybos darbais dalyvavo jungtin?se parodose, surengtose ?vairiose pasaulio šalyse. Personalin?s parodos eksponuotos Dillingene, Adelaid?je, Melburne, Los Angeles, ?ikagoje, Detroite, Klivlende, Bostone ir kt.

Parengta pagal LDM dailinink? duomen? baz?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00
<![CDATA[B. Grusas "Balionai virs Vilniaus" iki 2000m. - 100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3403 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3403 B. Grusas "Balionai virs Vilniaus" kartonas, aliejus, 61x50cm, iki 2000m.

Pradine kaina: 100€*

Zingsnis: 50€

Verte: 600€-1200€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Biografija:

BRONIUS GRUŠAS

Dailininkas, tapytojas. Gim? 1932 m. Gailiškiuose (Skuodo r.).

1963 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, monumentali?j? tapyb? (vitražo specialyb?). Nuo 1967 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1969 m. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1982).

LDM saugomi darbai: „Sodyba“ (1969), „Senas tiltas“ (1974).

Tekstas parengtas 2007-08-02 pagal skaitmenin?s svetain?s http://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/dailininkai/Tapyba_19401990_G_I.htm#GRUŠAS%20BRONIUS, ži?r?ta 2007-08-02)

Dailininkas gim? 1932 m. Skuodo rajone, Gailiški? kaime. 1963 m. Valstybiniame dail?s institute baig? monumentaliosios tapybos studijas ir ?gijo vitražo specialyb?. 1970–1973 m. d?st? estetik? ir filosofij?, o 1973–1991 m. dirbo Lietuvos Ministr? Tarybos Kult?ros skyriaus referentu, nuo 1997 m. – Lietuvos ir užsienio šali? draugij? asociacijos direktoriumi. Ypatingo darbštumo žmogus, eidamas atsakingas pareigas, sugeb?jo reikštis ir kaip aktyvus, novatoriškas menininkas. 1967 m. tapo Lietuvos dailinink? s?jungos nariu.
Kult?rologas Gytis Vaitk?nas apie Broniaus Grušo k?ryb? yra raš?s: „...menininko šneka skleidžiasi kaip originali pasaulio vizija, kas iš principo tolygu savito nepakartojamo pasaulio sutv?rimui“.
Dailininkas paliko mums savitai sukurt? ištis? pasaul?: didel?s apimties monumentaliosios dail?s darbus viešose erdv?se, originalius tapybos k?rinius, piešinius. Bronius Grušas dalyvavo daugyb?je grupini? parod? Lietuvoje ir užsienyje, sureng? 15 autorini? parod?. Jo k?rini? yra ?sigij? Lietuvos ir užsienio šali? muziejai ir kolekcininkai. Broniui Grušui buvo suteiktas nusipelniusio meno veik?jo vardas, Skuodo rajono garb?s pilie?io vardas. 
Dailininkas buvo ir puikus šeimos žmogus: su žmona Tamara užaugino du s?nus, kuri? vyresnysis Marius yra skulptorius, o jaunesnysis Julius?– inžinierius. Džiaug?si b?riu an?k?. 
R?pestingas, atviro ir šilto b?do menininkas daugel? met? vadovavo vaik? k?rybin?ms dail?s stovykloms gimtuosiuose Ylakiuose. Jo energijos ir d?mesio pakako ir nuteistiesiems pataisos namuose, kad, pasak dailininko, „atlik? bausm?, gr?žt? ? visuomen? kurti ir dirbti, o ne griauti“.
Pradžioje k?r?s švino, graviruoto, skaldyto stiklo vitražus, v?liau Bronius Grušas pirmenyb? teik? tapybai, kuri išsiskiria unikalia, autorine technika – stiklo plastika. „Spalv? žaismas ir forma, paveikta tam tikr? reagent?, sustingsta ir akimirksnis virsta amžinybe. Naujoji tapybos technika suteik? galimyb? išsiveržti iš daiktiškojo pasaulio form?, išvesdama k?r?j? ? grynos fantazijos srit?“, – komentavo savo atradim? menininkas.
„Bronius Grušas yra tapytojas. Ir visada buvo tapytojas. Orientacij? kitimas ?vairiais k?rybin?s biografijos laikotarpiais – tai papras?iausiai tapybos diapazono pl?tojimas, pradedant monumentali?ja sritimi – vitražu, v?liau apimant grynosios, t. y. molbertin?s tapybos srit?. Esminis dalykas visais atvejais – tai B. Grušo, b?tent kaip tapytojo, evoliucija, jam tampant vis platesnio diapazono ir vis labiau subrendusiu tapytoju, ar papras?iau sakant, vis labiau ir labiau tapytoju“, –­ yra sak?s kult?rologas Gytis Vaitk?nas.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-10-22T16:55:03-00:00