Auctionamigo.com RSS: Listings posted by Murariart https://www.auctionamigo.com/ Auctionamigo.com Copyright Auctionamigo.com. https://www.auctionamigo.com/ <![CDATA[B. Grazys "Natiurmortas su arbuzu" 50x65cm, 2000m. - 350]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3302 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3302 B. Grazys "Natiurmortas su arbuzu" drobe, aliejus, 50x65cm, 2000m. 
Parasas: AD "B. Grazys 2000"

Pradine kaina: 350€*

Zingsnis: 150€

Verte: 700€-1500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Dailininkas, tapytojas. Gim? 1952 m. Kaune. 
1976 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut? (tapyb?), d?sto jame nuo 1983 m. (docentas - 1993). Dail?s parodose dalyvauja nuo 1976 m.: individualios Vilniuje, Klaip?doje. Nuo 1988 m. - Lietuvos dailinink? s?jungos narys. Grup?s „24” narys (1990). 
B. Gražys suk?r? fig?rini? kompozicij?, peizaž?, natiurmot?. Dailininko k?riniai dažnai sud?tingos kompozicjos, tamsus fonas derinamas su daugiaspalv?mis fig?romis; v?lesn?je k?ryboje dominuoja ryškios spalvos. B?dinga abstrahuota forma, išgrynintas motyvas (žmogus, katinas, žuvis, valtis), siurrealistin? stilistika. 
Parengta pagal LDM Dailinink? duomen? baz? ir pagal Ramut?s Rachlevi?i?t?s straipsn? „Visuotin?je lietuvi? enciklopedijoje” (t. 7, Vilnius, 2005).


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T20:15:03-00:00
<![CDATA[J.Bakis "Pokalbis su pauksciu" 1954m. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3308 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3308 J.Bakis "Pokalbis su pauksciu", aliejus, drobe, 51x61 cm, 1954m.

Pradine kaina: 600€

Zingsnis: 150€

Verte: 1200€-1900€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Juozas Bakis (1922-?) skulptorius, Jonyno mokinis, info knigoje "Iseivijos daile" 2004. Vilnius  219 psl.
 
Is straipsnio: http://www.ldm.lt/Svietimas/Daile_uzsienyje.htm
 
Vakar? Europoje
Vakar? Europoje liko tik maža dalis iš Lietuvos pasitraukusi? dailinink?. Vokietijoje liko Alfonsas Krivickas, Italijoje Sofija Pacevi?ien? su dukra Irena Pacevi?i?te (jos yra laim?jusios valstybini? premij? ir kitoki? ?vertinim?). Pokario metais Madride (Ispanijoje) dailininkas Kazimieras Žoromskis sureng? tris tapybos parodas.
? Anglij? studijuoti atvyko Elena Gaputyt?. Pagars?jo 1965 m. iš ?ikagos atvyk?s skulptorius Antanas Brazdys.
Paryžius labiausiai trauk? lietuvius dailininkus. ?ia kur? laik? gyveno Adomas Galdikas, pastoviai ?sik?r? Vytautas Kasiulis, Antanas Mon?ys, Pranas Gailius. V?liau studijuoti atvyko nemažai ir kit? dailinink?. Dalis atvyko ir šiaip padirb?ti, surengti parodas (Telesforas Valius, Juozas Bakis). Iš JAV 1957 m. atvežta pomirtin? Petro Kiaul?no paroda. Pla?iausiai veik? tapytojas V. Kasiulis ir skulptorius A. Mon?ys. Pirmasis 1965 m. tur?jo net dvi galerijas Paryžiuje, sureng? daug parod?, kasmet vyko ? Švedij?, kur praleido vasaros atostogas ir reng? parodas. A. Mon?ys padar? nemažai skulpt?r? bažny?ioms ir visuomeniniams pastatams.
 
Is straipsnio: http://www.aica.lt/rasuteandriusyte-zukiene/Straipsniai/tabid/159/EntryID/54/language/en-US/Default.aspx
Freiburgo meno mokyklos egzistavimo faktas ir jos meninink? k?ryba yra stipriai prisid?jusi prie lietuvi? menin?s mokyklos pla?i?ja prasme išsaugojimo. Ši ne?prastose s?lygose veikusi mokykla suvaidino labai svarb? vaidmen?, telkdama nelauktai Vakaruose atsiradusius Lietuvos menininkus, palaikydama prieškaryje susiformavusias lietuvi? dail?s tradicijas, ugdydama nauj? dailinink? kart?, kuri v?liau, maždaug nuo 1950-?j? met?, tur?jo integruotis ? ?vairi? pasaulio šali? dail?. Tarp j? buvo v?liau Vakar? pasaulyje išgars?j? dailininkai: vitražistas Albinas Elskus, instaliacij? k?r?ja Elena Gaputyt?, skulptoriai Elena Urbaityt?, Antanas Mon?ys, Juozas Bakis, grafikai Romas Viesulas ir Algirdas Kurauskas, tapytojas Vytautas Ignas ir kiti. Visi jie – Jonyno mokiniai. 
 
 
1949 - "Lithuanian Art Exhibit", March 15 - 31, Freiburg, West Germany
(participating Lithuanian artists: Paulius Augius, Juozas Bakis, Alfonsas Dargis, Povilas Kaufmanas, Viktoras Petravicius, Vaclovas Ratas, Adolfas Vaicaitis, Adolfas Valeska, Telesforas Valius, Liudas Vilimas, Viktoras Vizgirda, Teisutis Zikaras)
http://www.virtualmuseum.us/lith/augius/pro.html
 
Is straipsnio: http://www.culture.lt/7md/?st_id=6448
Freiburgo dail?s ir amat? mokykl? baig?: Juozas Bakis, Vanda Kanyt?-Balukien?, Jurgis Daugvila, Albinas Elskus, Vytautas Ignas (Ignatavi?ius), Algirdas Kurauskas, Antanas Mon?ys, Elena Urbaityt?, Romas Viesulas ir kiti. Tiek d?stytojai, tiek mokiniai nuo 1949 m. prad?jo sklaidytis po vis? pasaul?: daugelis atsid?r? Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, kiti liko Europoje. Kiekvienas j? savo gyvenim? siejo su k?ryba. 
 
Nuotraukos is knigos "Lithuanian Art in Exile" Miunchen, Germany - US Zone 1948m.
 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T20:15:03-00:00
<![CDATA[P. Lukosius "Trakai" drobe, aliejus, 90x90cm, 1992m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3379 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3379 P. Lukosius "Trakai" drobe, aliejus, 90x90cm, 1992m.

Parasas: AD "PL"

Pradine kaina: 300€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1300€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Petras Lukošius
Dailininkas, tapytojas. Gim? 1956 m. Klaipedoje. 
 Bunant keturiolikos, jis prad?jo lankyti Klaip?dos vaik? dail?s mokykl?, po to Telši? taikomosios dail?s technikum?. 

1979 Lukošius baig? Klaip?dos filialao Vilniaus dail?s akademija. Kai jis buvo dar paauglys prad?jo dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose parodose. 
Asmenines pasirodas vyko visame pasaulyje: Vokietijoje, Anglijoje, Ispanijoje ir Švedijoje, ?ikagoje 2004 metais.

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J. Buracas " Arklys Raudondvario apylinkei" 1958m. - 900]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3386 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3386 J. Buracas " Arklys Raudondvario apylinkei" 36x61cm(be remo), drobe, aliejus, 1958m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=943813

Pradine kaina: 900€

Zingsnis: 150€

Verte: 1900€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Bura?as, Jonas
Gimimo data: 1898
Gimimo vieta: Sidari? k., Šiaul?n? vls., Šiauli? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 1977
Mirties vieta: Kaunas, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1898 07 08 Sidari? k., Šiauli? apskr. Mir? 1977 01 15 Kaune. 
1927 baig? Kauno meno mokykl?, grafikos studij?. Lank? priva?i? Justino Vienožinskio studij?. 1929-1930 studijavo Paryžiuje, v?liau Rygoje, Berlyne. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1936. 1945–1947 d?st? Kauno dail?s mokykloje, 1946–1951 - Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institute. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1958). 
Nutap? aliejin?s tapybos ir akvarel?s realistini? k?rini?, vaizduojan?i? gamt?, architekt?ros paminklus, miestelius, autoportret?, portret?. Suk?r? linoraižini?.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[Nezinomas autorius "Dzukija. Uciekos kaimas" 29x40c - 100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3429 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3429 Nezinomas autorius "Dzukija. Uciekos kaimas" kartonas, aliejus, 29x40cm, 1950-60m.

Parasas AK: MK

Uzrasas nugaroje: Dzukija. Uciekos kaimas

 

Pradine kaina: 100€*

Zingsnis: 100€

Verte: 400€-800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[F. Sunderland "Sienamiescio gatvele" 1927m. - 450]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3380 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3380 F. Sunderland "Sienamiescio gatvele" popierius, akvarele,  50x60cm, 1927m.

Pradine kaina: 450€

Zingsnis: 100€

Verte: 1200€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA: 

Pranciškus Sunderland - lenk? tapytojas žyd? kilm?s; Konrado KRZY?ANOWSKIO mokynis.

1935 kartu su draugu Apolinary Sperskim tur?jo parod? Dail?s salonas ?eslavo Garli?ski  Mazowieckiej gatv?je, Varšuvoje. Parodoje buvo eksponuoti tapyti paveikslai ir akvarel?s, vaizduojancias Varšuvos gatv?s, dažnai vaizduojant temstant.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[L. L. Katinas "Bokstas" 75x50cm, 1966m. - 450]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3303 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3303 L. L. Katinas "Bokstas" kartonas, aliejus, 75x50cm, 1966m. 
Parasas: AD "Linas"

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&id=1262709&lang=LT

Pradine kaina: 450€*

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Autorius: Katinas, Linas 
Gimimo data: 1941
Gimimo vieta: Radviliškis, Radviliškio vls., Šiauli? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1941 06 22 Radviliškyje. 1964 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, architekt?r?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1964 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1967 m. Lietuvos Nacionalin?s kult?ros ir meno premijos laureatas (1999). Gyvena Vilniuje. 

Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[Z.Petravicius "Miskas", apie 1940m. - 450]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3314 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3314 Z.Petravicius "Miskas" kartonas, aliejus, 38x47cm(iremintas), apie 1940mm.
Parasas: AD Z. Petravicius

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1036902

Pradine kaina: 450€

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-2300€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Zigmas Petravi?ius (1862–1955).
Tapytojas gim? 1862 m. Sirvid? kaime, Žemaitijoje. Lank? Meno Mokykl? Varšuvoje; baig? Meno Akademij? Petrapilyje; vienerius metus lank? Paryžiaus Julienne Akademij?. Po Didžiojo karo gr?ž?s ? Lietuv? buvo pakviestas ? Karo muziej?, suk?r? daug batalinio žanro paveiksl?, už tai apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikš?io Gedimino tre?iojo laipsnio ordinu. Dalyvavo parodose Lietuvoje, Rusijoje, Pranc?zijoje ir Amerikoje.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[XX a. Pradzios paveikslas "Gedimino pilis" - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3381 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3381 XX a. Pradzios paveikslas "Gedimino pilis".

Žydu tautybes dailininko darbas, drobe, aliejus, 80x111cm, apie 1920m.
Paveikslo ivertinime, is Ciurlionio Dailes muzejaus, 1994m. nurodyta: kad darbas vaizduoja Vilniaus piliu peizaza is Siaures, nutapyta nuo desiniojo Neries kranto. Paveiksle parodytas Kacergos upelio(jau nebera) ziotys, tiltas per upeli. Paveikslas istoriskai vertingas, idomus pazintiniu poziuriu.

Apacioje kaireje monograma hebraiskai (ŠIV)

Pradine kaina: 650€

Zingsnis: 150€

Verte: 2200€-3800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J.Rimsa "Kelias" 24x16cm, apie 1960 - 800]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3383 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3383 J.Rimsa "Kelias"  popierius, akvarele 24x16cm, apie 1960

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936682

Pradine kaina: 800€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Jonas Rimša (Juan Rimsa) - dailininkas, tapytojas. Gim? 1903 m. Sv?dasuose (Anykš?i? r.). Mir? 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornija). 1925 m. gyveno Kaune, tais pa?iais metais išvyko ? Paryži?, 1929 m. - ? Argentin?. 1931-1934 m. Buenos Airi? dail?s akademijoje studijavo tapyb?. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943-1944 m. vadovavo Sukr?s meno mokyklai, 1950-1957 m. La Pase tur?jo priva?i? dail?s studij?; už nuopelnus Bolivijos kult?rai peln? And? Kondoro ordin? - garbingiausi? Bolivijos civilin? apdovanojim?). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dail?s parodose dalyvavo nuo 1934 m. Sureng? individualias parodas Buenos Air?se (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), Klyvlende (1965), ?ikagoje (1966), Vilniuje (1977). J. Rimša - Amerikos lietuvi? dailininkas, vertinamas ?vairi? užsienio šali? dail?tyrinink?. Lietuvoje jo k?rini? n?ra daug. Menininkas k?r? fig?rines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji k?riniai sodraus, tamsi? spalv? kolorito; v?lesniesiems b?dinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kont?ras, kontrastingos spalvos. Parengta pagal: Vladas Gasi?nas, „Lietuvos enciklopedija”, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551

„Nuolatin?s kelion?s, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) dar? ?tak? motyvams, taip pat k?rybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmišk? linij?, nestokojan?iam egzotikos, etninio Piet? Amerikos taut? prado. (...) Piet? Amerikoje autori? neatsitiktinai laik? vienu stipriausi? vietos meninink? (iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastik? siejo su vietiniu estilo national.”

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicij? t?sa avangardo apsuptyje: in: Išeivijos dail?, sud. I. Korsakait?, L. Lau?kait?, Vilnius: Kult?ros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 119-120.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J.Rimsa "Namai kalnuose" 22x13cm, apie 1960 - 800]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3384 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3384 J.Rimsa "Namai kalnuose" popierius, akvarele 22x13cm, apie 1960

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936682

Pradine kaina: 800€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Jonas Rimša (Juan Rimsa) - dailininkas, tapytojas. Gim? 1903 m. Sv?dasuose (Anykš?i? r.). Mir? 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornija). 1925 m. gyveno Kaune, tais pa?iais metais išvyko ? Paryži?, 1929 m. - ? Argentin?. 1931-1934 m. Buenos Airi? dail?s akademijoje studijavo tapyb?. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943-1944 m. vadovavo Sukr?s meno mokyklai, 1950-1957 m. La Pase tur?jo priva?i? dail?s studij?; už nuopelnus Bolivijos kult?rai peln? And? Kondoro ordin? - garbingiausi? Bolivijos civilin? apdovanojim?). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dail?s parodose dalyvavo nuo 1934 m. Sureng? individualias parodas Buenos Air?se (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), Klyvlende (1965), ?ikagoje (1966), Vilniuje (1977). J. Rimša - Amerikos lietuvi? dailininkas, vertinamas ?vairi? užsienio šali? dail?tyrinink?. Lietuvoje jo k?rini? n?ra daug. Menininkas k?r? fig?rines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji k?riniai sodraus, tamsi? spalv? kolorito; v?lesniesiems b?dinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kont?ras, kontrastingos spalvos. Parengta pagal: Vladas Gasi?nas, „Lietuvos enciklopedija”, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551

„Nuolatin?s kelion?s, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) dar? ?tak? motyvams, taip pat k?rybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmišk? linij?, nestokojan?iam egzotikos, etninio Piet? Amerikos taut? prado. (...) Piet? Amerikoje autori? neatsitiktinai laik? vienu stipriausi? vietos meninink? (iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastik? siejo su vietiniu estilo national.”

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicij? t?sa avangardo apsuptyje: in: Išeivijos dail?, sud. I. Korsakait?, L. Lau?kait?, Vilnius: Kult?ros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 119-120.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J. Buracas " Nemunas prie Laumpedziu" 1947m. - 1,100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3387 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3387 J. Buracas " Nemunas prie Laumpedziu" 33x57cm(be remo), drobe, kartonas, aliejus, 1947m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=943813

Pradine kaina: 1100€

Zingsnis: 150€

Verte: 2200€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Bura?as, Jonas
Gimimo data: 1898
Gimimo vieta: Sidari? k., Šiaul?n? vls., Šiauli? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 1977
Mirties vieta: Kaunas, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1898 07 08 Sidari? k., Šiauli? apskr. Mir? 1977 01 15 Kaune. 
1927 baig? Kauno meno mokykl?, grafikos studij?. Lank? priva?i? Justino Vienožinskio studij?. 1929-1930 studijavo Paryžiuje, v?liau Rygoje, Berlyne. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1936. 1945–1947 d?st? Kauno dail?s mokykloje, 1946–1951 - Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institute. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1958). 
Nutap? aliejin?s tapybos ir akvarel?s realistini? k?rini?, vaizduojan?i? gamt?, architekt?ros paminklus, miestelius, autoportret?, portret?. Suk?r? linoraižini?.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" 1992m. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3388 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3388 J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" drobe, aliejus, 85x110cm, 1992m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953151

Pradine kaina: 600€

Zingsnis: 150€

Verte: 1400€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

Mackonis-Mackevi?ius Jonas (1922-2002)

Tapytojas, dail?tyrininkas, rašytojas. Gim? 1922 m. lapkri?io 9 d. Pa?žuol?je (Kaniavos vls., dab. Var?nos r.), mir? 2002 m. kovo 16 d. Vilniuje. Vigirdo Mackevi?iaus t?vas. R. Mackonio brolis. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1968). 1948 m. baig?s Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institut? 1948–1951 m. d?st? jame. 1951–1989 m. d?st? Lietuvos dail?s institute; prof. (1983).

Nuo 1950 m. dalyvavo parodose; individualios Vilniuje; Kaune (abi 1982). Nutap? temini? kompozicij? („Aud?jas“ 1971, „Dz?k? vestuv?s“ 1974, „Filomatai“ 1979, „Pil?nai“ 1982, „Taip gim? Lietuvos opera“ 1986, „Barbora ir Žygimantas“ 1993, „Mindaugo kar?navimas“ 1997; „Šv. Brunonas Lietuvos žem?je – Anno Domini 1009“ 2002), portret? (bitininko Šimo, 1970, vaikai?io Jogailos, 1973, M. Šlapelien?s, B. Grincevi?i?t?s, abu 1977, A. Šabaniausko, 1983, M. Mažvydo, 1997), peizaž? (daugiausia Vilniaus senamies?io). Paveikslams b?dinga lyrizmas, statiška kompozicija, dekoratyvumas, smulkios, kruopš?iai ištapytos detal?s.

Paraš? dramos k?rini? („Tiltas“ 1948, „Piršliai“ 1958, „Ulijona“, past. 1962, išsp. 1963, „Ledi Makbet iš Akmen?s“, išsp. 1979), libret? operoms (V. Klovos „Pil?nai“ 1956, „Du kalavijai“ 1965, „Amerikietiškoji tragedija“ 1968, B. Dvariono „Dalia“ 1959, A. Ra?i?no „Saul?s miestas“ 1965), A. Belazaro muzikinei komedijai „Auksin?s marios“ (su L. Janušyte, 1955), B. Grobulskio operetei „Naujametinis karnavalas“ (1965), scenarij? filmui „Julius Janonis“ (1959), monografij? („Antanas Žmuidzinavi?ius“ 1957, „Lietuvos scenografija“, su G. Aleksiene, 1969, „Aleksandras Vitulskis“ 1972), atsiminim? („Boruž?s odis?jos“ 2003). J. Mackonio k?rini? turi Lietuvos dail?s muziejus.

Visuotin? lietuvi? enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? leidybos institutas, 2008, t. 13.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[V. Norkus "Peizazas" 50x70cm, 1975m. - 350]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3389 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3389 V. Norkus "Peizazas" kartonas, aliejus, 50x70cm, 1975m.

Parasas AK: VNor 75

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921202

Pradine kaina: 350€

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Norkus, Vincas
Gimimo data: 1927
Gimimo vieta: Gustai?i? k., Kvietišk?s vls., Marijampol?s apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2006
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, dail?s pedagogas. Gim? 1927 01 02Gustai?i? k., Kvietkišk?s vls., Marijampol?s apskr., mir? 2006 11 07 Vilniuje. 1952 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Parodose dalyvavo nuo 1953 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1957 m. K?r? peizažus, portretus. Gyveno Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J.Kuzminskis "Dubysos piemeneliai" 18x25cm, 1942m. - 250]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3390 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3390 J.Kuzminskis "Dubysos piemeneliai" medzio raizinys, 18x25cm, 1942m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953360

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 50€

Verte: 350€-550€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

JONAS KUZMINSKIS

Dailininkas, grafikas. Gim? 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseini? r.). Mir? 1985 m. rugpj??io 19 d. Vilniuje.

TSRS dail?s akademijos akademikas (1975), LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1956), LTSR liaudies dailininkas (1960), TSRS liaudies dailininkas (1965), LTRS valstybin?s premijos laureatas (1967).

1933 m. baig? Kauno  meno mokykl?. 1933–1941 m. buvo žurnalo „Žibur?lis“ dailininkas, „Spaudos fondo“ bendrov?s, „Spindulio“ spaustuv?s litografas. Nuo 1941 m. Vilniaus dail?s mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dail?s akademijos, nuo 1944 m. Vilniaus dail?s, nuo 1951 m. Lietuvos dail?s instituto  d?stytojas (1948–1968 – grafikos katedros ved?jas; profesorius – 1957). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; Vilniuje – 1956, 1966, 1976, 1982 m. ir kt.

Ankstyvuosiuose estampuose vaizdavo liaudies buit?, darb? („Malk? pjov?jai“, „Artojas“ – abu 1933). Suk?r? daug Vilniaus peizaž? („Vilnius. Vizitie?i? vienuolynas“ – 1942 (LDM), „Vilniaus peizažas“ – 1943 (LDM), knyg? iliustracij? (Kazio Borutos „Baltaragio mal?nas“ – 1945, Salom?jos N?ries „Egl? žal?i?  karalien?“, 1946).

7–9 dešimtme?io pradžioje sukur? daug knyg? iliustracij? (Antano Baranausko „Anykš?i? šilelis“ – 1952, Petro Cvirkos „?žuolas“ –1974; Vinco Kr?v?s „Raganius“ – 1982), Vilniaus tematikos kompozicij? (ciklas „Vilniuje“ – 1981–1984), portret? (Antano Venclovos – 1965, Justo Paleckio – 1971, Lenino – 1976), ekslibris?, piešini?.

J. Kuzminskio k?rybai b?dinga tautosakiniai motyvai, savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, lyrizmas, dekoratyvumas, nesud?tinga plokštumin? kompozicija, meistriška raižysena.

Tekstas parengtas 2006-10-23 pagal „Lietuvos enciklopedij?“ (V., 1986, t. 2) ir pagal internetin?s svetain?shttp://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/Dailininkai/K_Lietuvos_tapyba.htm , ži?r?ta 2006-10-23)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[J.Kuzminskis "Per Dubysa"18x25cm, 1942m. - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3391 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3391 J.Kuzminskis "Per Dubysa" medzio raiziys, 18x25cm, 1942m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953360

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 50€

Verte: 350€-550€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

JONAS KUZMINSKIS

Dailininkas, grafikas. Gim? 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseini? r.). Mir? 1985 m. rugpj??io 19 d. Vilniuje.

TSRS dail?s akademijos akademikas (1975), LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1956), LTSR liaudies dailininkas (1960), TSRS liaudies dailininkas (1965), LTRS valstybin?s premijos laureatas (1967).

1933 m. baig? Kauno  meno mokykl?. 1933–1941 m. buvo žurnalo „Žibur?lis“ dailininkas, „Spaudos fondo“ bendrov?s, „Spindulio“ spaustuv?s litografas. Nuo 1941 m. Vilniaus dail?s mokyklos, 1941–1944 m. Vilniaus dail?s akademijos, nuo 1944 m. Vilniaus dail?s, nuo 1951 m. Lietuvos dail?s instituto  d?stytojas (1948–1968 – grafikos katedros ved?jas; profesorius – 1957). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose; Vilniuje – 1956, 1966, 1976, 1982 m. ir kt.

Ankstyvuosiuose estampuose vaizdavo liaudies buit?, darb? („Malk? pjov?jai“, „Artojas“ – abu 1933). Suk?r? daug Vilniaus peizaž? („Vilnius. Vizitie?i? vienuolynas“ – 1942 (LDM), „Vilniaus peizažas“ – 1943 (LDM), knyg? iliustracij? (Kazio Borutos „Baltaragio mal?nas“ – 1945, Salom?jos N?ries „Egl? žal?i?  karalien?“, 1946).

7–9 dešimtme?io pradžioje sukur? daug knyg? iliustracij? (Antano Baranausko „Anykš?i? šilelis“ – 1952, Petro Cvirkos „?žuolas“ –1974; Vinco Kr?v?s „Raganius“ – 1982), Vilniaus tematikos kompozicij? (ciklas „Vilniuje“ – 1981–1984), portret? (Antano Venclovos – 1965, Justo Paleckio – 1971, Lenino – 1976), ekslibris?, piešini?.

J. Kuzminskio k?rybai b?dinga tautosakiniai motyvai, savitai interpretuotos liaudies grafikos tradicijos, lyrizmas, dekoratyvumas, nesud?tinga plokštumin? kompozicija, meistriška raižysena.

Tekstas parengtas 2006-10-23 pagal „Lietuvos enciklopedij?“ (V., 1986, t. 2) ir pagal internetin?s svetain?shttp://www.ldm.lt informacij? (http://www.ldm.lt/Dailininkai/K_Lietuvos_tapyba.htm , ži?r?ta 2006-10-23)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[M. J. Sileikis " Upe miske" 66x76cm, 1940-50mm. - 1,100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3393 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3393 M. J. Sileikis " Upe miske" drobe, aliejus, 66x76cm, 1940-50mm.

Pradine kaina: 1100€

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-3500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Mikas J. Šileikis (1893-1987)

Vienas pirm?j? lietuvi? dailinink? Amerikoje. 1913 m., vengdamas rus? carin?s karo prievol?s, jis atvyko ? JAV. Mokydamasis vidurin?je mokykloje, lank? Bostono, v?liau - priva?i? Belle Arti meno mokykl?. 1923 m. baig? ?ikagos meno institut?. Iki nauj?j? imigrant? bangos po Antrojo pasaulinio karo šileikis dalyvavo ?ikagos meno instituto, Indianos dailinink? ir lietuvi? išeivi? dail?s parodose. Už savo k?rinius ne kart? laim?jo premij? ir apdovanojim?. Dalyvavo ?vairi? meno draugij? - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailinink? s?jungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvi? dailinink? s?jungos iniciatori? ir ?iurlionio galerijos ?ikagoje steig?ju. 1957-1962 m. vadovavo ?iurlionio galerijai, ?steig? savo vardo premij? fond?.
Nuo pat jaun? dien? pritap?s prie lietuviškos spaudos, šileikis bendradarbiavo Lietuvi? enciklopedijos redakcijoje, raš? „Aidams”, „Naujajai Aušrai”, redagavo „Meno žinias”.
Pagal Lietuvos dail?s muziejaus informacij?.

Apie k?ryb?:

Mik? šileik? kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas ?ikagos meno institute, gars?jusiame tada klasikin?mis tradicijomis, buvo pasteb?tas d?stytoj? ir ?vertintas kaip puikus portretistas. Ir v?liau dailininkas m?go portreto žanr?, nors didži?j? Lietuv? pasiekusio rinkin? dal? sudaro nuotaikingi peizažai. Saul?tos kopos, papl?dimiai, miško tankm?, parkai, g?lynai, žydintys sodai bene labiausiai m?gstamos temos. šileikis tap? laisvai, lengvai, jo šviesi? ir skais?i? spalv? skal? turtinga, plati. Apie savo k?ryb? dailininkas yra pasak?s: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidom?jau, svetimos ?takos man?s nepaveik?. Nor?jau atvira širdimi prisid?ti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas neb?t? pilnas”. Parengta pagalLietuvos dail?s muziejaus informacij?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[M. J. Sileikis "Kopos" 51x61cm, 1940-50mm. - 900]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3394 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3394 M. J. Sileikis "Kopos" drobe, aliejus, 51x61cm, 1940-50mm.

Pradine kaina: 900€

Zingsnis: 150€

Verte: 2000€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Mikas J. Šileikis (1893-1987)

Vienas pirm?j? lietuvi? dailinink? Amerikoje. 1913 m., vengdamas rus? carin?s karo prievol?s, jis atvyko ? JAV. Mokydamasis vidurin?je mokykloje, lank? Bostono, v?liau - priva?i? Belle Arti meno mokykl?. 1923 m. baig? ?ikagos meno institut?. Iki nauj?j? imigrant? bangos po Antrojo pasaulinio karo šileikis dalyvavo ?ikagos meno instituto, Indianos dailinink? ir lietuvi? išeivi? dail?s parodose. Už savo k?rinius ne kart? laim?jo premij? ir apdovanojim?. Dalyvavo ?vairi? meno draugij? - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailinink? s?jungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvi? dailinink? s?jungos iniciatori? ir ?iurlionio galerijos ?ikagoje steig?ju. 1957-1962 m. vadovavo ?iurlionio galerijai, ?steig? savo vardo premij? fond?.
Nuo pat jaun? dien? pritap?s prie lietuviškos spaudos, šileikis bendradarbiavo Lietuvi? enciklopedijos redakcijoje, raš? „Aidams”, „Naujajai Aušrai”, redagavo „Meno žinias”.
Pagal Lietuvos dail?s muziejaus informacij?.

Apie k?ryb?:

Mik? šileik? kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas ?ikagos meno institute, gars?jusiame tada klasikin?mis tradicijomis, buvo pasteb?tas d?stytoj? ir ?vertintas kaip puikus portretistas. Ir v?liau dailininkas m?go portreto žanr?, nors didži?j? Lietuv? pasiekusio rinkin? dal? sudaro nuotaikingi peizažai. Saul?tos kopos, papl?dimiai, miško tankm?, parkai, g?lynai, žydintys sodai bene labiausiai m?gstamos temos. šileikis tap? laisvai, lengvai, jo šviesi? ir skais?i? spalv? skal? turtinga, plati. Apie savo k?ryb? dailininkas yra pasak?s: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidom?jau, svetimos ?takos man?s nepaveik?. Nor?jau atvira širdimi prisid?ti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas neb?t? pilnas”. Parengta pagalLietuvos dail?s muziejaus informacij?.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[G. Uogintaite "Prieplauka" 62x82cm, 1982m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3395 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3395 G. Uogintaite "Prieplauka" drobe, aliejus, 62x82cm, 1982m.

Pradine kaina: 150€*

Zingsnis: 50€

Verte: 600€-1200€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
GINTAR? UOGINTAIT?, Bielskien? dailinink? tapytoja. Gim? 1955 m. Vilniuje. 1981 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, menotyr?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1981 m. Lietuvos dailinink? s?jungos nare  tapo 1988 m. Yra tur?jusi personalines parodas Vilniuje, Kaune, ?ikagoje. Dalyvavo bendrose parodose Vilniuje, Kaune, Utenoje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Olborge.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00
<![CDATA[G. Uogintaite "Laukai" 64x91cm, 1982-84m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3396 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3396 G. Uogintaite "Laukai" drobe, aliejus, 64x91cm, 1982-84m.

Pradine kaina: 150€*

Zingsnis: 50€

Verte: 600€-1200€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
GINTAR? UOGINTAIT?, Bielskien? dailinink? tapytoja. Gim? 1955 m. Vilniuje. 1981 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, menotyr?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1981 m. Lietuvos dailinink? s?jungos nare  tapo 1988 m. Yra tur?jusi personalines parodas Vilniuje, Kaune, ?ikagoje. Dalyvavo bendrose parodose Vilniuje, Kaune, Utenoje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Olborge.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2017-06-25T16:45:03-00:00